Reglement van wedstrijdofficials

Dit reglement vermeldt met welke rechten, plichten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de diverse officials te maken hebben indien zij ingezet zijn bij de diverse activiteiten van de DBMN.

Met officials worden diegene bedoeld zoals vermeldt in het reglement van wedstrijden van de DBMN.

Artikel 1

 1. Officials worden aangesteld door het bestuur van de DBMN en kunnen in functie worden aangenomen.
 2. Officials dienen zich als zodanig te kunnen legitimeren en bij een verzoek van legitimatie hieraan te voldoen.
 3. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 soorten officials te weten:
  a.  Wedstrijd- en toernooiofficials
  b.  Wedstrijdcontroleurs
  c.  Officials voortvloeiend uit lidmaatschap van gevormde commissies
  d.  Bestuursleden

Artikel 2

 1. Het bestuur van DBMN geeft voor officials een opleiding c.q. cursus voor iedere beginnende official en geeft tekst en uitleg bij de uit te voeren werkzaamheden. Officials dienen derhalve de reglementen en het beleid van Darts Bond Midden Nederland te kennen, te hanteren en zich hieraan te conformeren.
 2. Indien een official zich niet houdt aan het in lid 1 beschrevene, behoudt het bestuur het recht onmiddellijk de official uit zijn functie te ontslaan.
 3. Het bestuur van DBMN zorgt voor regelmatig overleg met de officials voor welk een zelfde functie is weggelegd. Tevens zal het bestuur de officials op de hoogte houden van wijzigingen in reglementen en beleid.

Artikel 3

Functies en taken voor de verschillende officials kunnen als volgt worden omschreven:

 1. Wedstrijd- en toernooiofficials voeren de werkzaamheden zoals verwoordt in artikel 3 en 20 van het reglement van wedstrijden uit, alsmede hetgeen in artikel 14 van het reglement van wedstrijden verwoordt staat.
 2. Wedstrijdcontroleurs controleren de wedstrijd op de volgende normen:
  a.  Speelgerechtigheid controleren van de spelers middels registratiekaarten conform artikel 9 van het reglement van wedstrijden.
  b.  Controle van speelgelegenheid conform artikel 10 van het reglement van wedstrijden.
  c.  Toezicht op het juiste wedstrijdverloop.
  d.  Controle van het juist invullen van het wedstrijdformulier.
  e.  Controle op kleding conform artikel 11 van het reglement van wedstrijden.
 3. Officials voortvloeiend uit lidmaatschap van gevormde commissies voeren de taken uit welke zijn opgelegd door het bestuur van DBMN.
 4. Bestuursleden kunnen te allen tijde als official optreden mits zij zich kunnen legitimeren conform artikel 1.

Artikel 4

Officials kunnen beslissingen nemen over:

 1. Het in overleg met captains van beide partijen verbeteren van de dartsbaan voor het spelen van de gecontroleerde wedstrijd.
 2. Voortgang van de wedstrijd bij ongerechtigd ingezette spelers of overige overtredingen van reglementen van de DBMN.

Artikel 5

De official doet schriftelijk rapportage aan de hiervoor door het bestuur aangewezen persoon. De formulieren hiervoor zullen door de DBMN worden verstrekt. Voortvloeiend uit opmerkingen en bevindingen van de official zal de hiervoor bevoegde commissie uitspraak doen.