Rankingreglement

Algemeen

De inschrijving staat open voor iedereen vanaf 16 jaar en ouder.

Uitzonderingen op deze regel zijn:

• Indien een jeugdspeler gedurende het seizoen 16 wordt, kan de speler ervoor kiezen vanaf dat moment bij de senioren mee te doen; de behaalde punten bij een eventuele jeugd ranking gaan daarmee verloren.

• Deelname aan de senioren ranking voor jeugdspelers is ook mogelijk indien zij bij de NDB als deelnemer aan het selectieteam zijn opgegeven. De betrokkene zelf maakt éénmalig een keuze om deel te nemen aan de jeugd of seniorenranking. Deze keuze geldt voor de rest van het lopende seizoen.

Inschrijving

Bij eerste deelname aan een ranking toernooi moet een deelnemer die dat seizoen niet lid is van de DBMN:

• Zich persoonlijk inschrijven bij de wedstrijdtafel. Er wordt door de toernooileiding dan op de laptop ingevuld: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum (dit is ook nodig om later uitgenodigd te kunnen worden voor de finaledag van de ranking).

• Legitimatie tonen.

• Acceptatie van deelname wordt bij de eerste inschrijving bepaald door de toernooileiding.

• De inschrijving Op Zondag start vanaf 11.15 uur. De loting is exact om 12.00 uur. Door de geautomatiseerde toernooiadministratie is inschrijving na 12.00 uur niet mogelijk. Eveneens is telefonische inschrijving niet mogelijk.

• De deelnamekosten bedragen voor de senioren ranking € 5,00.

• Bij minimaal 8 dames word er een aparte dames toernooi gespeeld.

De wedstrijden

De toernooileiding is exclusief bevoegd het speltype te bepalen, echter als basis wordt onderstaande aangehouden. Of er begonnen wordt in poules of direct in knock-out wordt bepaald door de volgende criteria:

• Ongeacht de aantal borden wordt er tot 64 deelnemers altijd in poules gespeeld

• Vanaf 65 deelnemers wordt er direct Knock Out gespeelt.

Indien begonnen wordt met poules, vindt de eerste loting plaats in poules van minimaal DRIE en maximaal VIJF deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk aantal poules van vier.

In de poules wordt speltype per poule bepaalt door de wedstrijdleiding volgens een vooraf opgesteld schema. In een poule van 3 wordt er dubbel gespeeld 501 b/o 5, in een poule van 4 wordt 501 b/o 5 gespeeld en in een poule van 5 wordt er 501 b/o3 gespeel. In de poule worden de schrijvers door de wedstrijdleiding aangewezen.

Teneinde de plaatsing in de poule te bepalen, geldt elke gewonnen wedstrijd voor een wedstrijdpunt. Bij een gelijke stand geldt de volgende volgorde:

• Legssaldo dan  +/-

• Onderlinge resultaat, is ook dat gelijk dan

• Wordt er een beslissing geforceerd middels een partij 501 b/o 1.

De nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de winnaarsronde en de nummers 3, 4 en eventueel 5 gaan door naar de herkansingsronde. De indeling in de winnaars- en herkansingsronde wordt bepaald n.a.v. de behaalde positie in de poulefase. Indeling Knock Out ronde ligt ter inzage bij de wedstrijdleiding.

Winnaars- en herkansingsronde zijn knock-outrondes. In de winnaarsronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 5 vanaf Halve Finale en Finale wordt 501 b/o 7 gespeeld.

In de herkansingsronde 501 b/o 3. Vanaf Halve Finale en Finale wordt er 501 b/o 5 gespeeld. Er wordt niet gespeeld om een 3e of 4e plaats. Beide spelers worden geacht de 3e plaats behaald te hebben. In winnaars- en Herkansingsronde schrijven de verliezers.

Indien direct met een knock-out wordt begonnen, word dit de winnaarsronde genoemd. De verliezers worden ingedeeld in de herkansingsronde op de positie waar er verloren wordt in de winnaarsronde. Het Speltype wordt dan 501 b/o 7, de Halve Finale en Finale wordt 501 b/o 9 en de Herkansingsronde gaat verder met speltype 501 b/o 5. Finale in Herkansingsronde BLIJFT 501 b/o 5

Indien er bye’s zijn toegekend zullen de desbetreffende deelnemers aangewezen worden om te schrijven.

Het schrijven

De sanctie op het niet schrijven is als volgt: Indien een wedstrijd niet binnen een redelijke tijd gestart is door het ontbreken van een schrijver, zulks ter beoordeling van de toernooileiding, dan verliest de voor het schrijven verantwoordelijke deelnemer alle behaalde punten van het betreffende toernooi en wordt deze deelnemer tevens uitgesloten van deelname aan het volgende ranking toernooi.

Invullen en inleveren van wedstrijdbriefjes

De schrijver geeft aan wanneer de wedstrijd begint, dit kan uitsluitend als het wedstrijdbriefje aanwezig is. Na de wedstrijd gespeeld te hebben wordt de uitslag door de schrijver ingevuld op het wedstrijdbriefje en gecontroleerd door beide spelers. Het wedstrijdbriefje wordt door de winnaar ingeleverd bij de wedstrijdtafel en is bindend voor de rest van het lopende toernooi.

Overtredingen en onacceptabel gedrag

Indien de toernooileiding constateert dat een deelnemer de ranking reglementen overtreedt of onacceptabel gedrag tentoonspreidt is de toernooileiding exclusief bevoegd een straf op te leggen. Een straf kan bestaan uit het in mindering brengen van punten of het uitsluiten van verdere deelname aan het lopende toernooi tot uitsluiting van het gehele ranking seizoen. Indien de overtreding bestaat uit het tentoonspreiden van agressie zal de toernooileiding dit eveneens melden aan de tuchtcommissie. Indien éénmaal een straf in het lopende ranking seizoen is opgelegd, is de betreffende deelnemer automatisch uitgesloten van deelname aan de finaledag van de ranking. Deze regel is ook van toepassing op de verantwoordelijke deelnemer die een wedstrijd moet schrijven. Voor het overige is het wedstrijdreglement van de D.B.M.N. van toepassing. In die gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de toernooileiding.

De puntentelling

Ranking punten worden als volgt berekend:

•Deelname: 1 punt

•Puntenverdeling Poule

1e plaats

5 punten

2e plaats

4 punten

3e plaats

3 punten

4e plaats

2 punten

5e plaats

1 punt

•Iedere 180 is goed voor 1 punt

•Iedere ronde in de Winnaarsronde die gewonnen wordt: 2 punten

•Iedere ronde die in de Verliezersronde gewonnen wordt: 1 punt

•Finish 100 t/m 120: 1 punten

•Finish 121 t/m 140: 2 punten

•Finish 141 t/m 150: 3 punten

•Finish 151 t/m 160: 4 punten

•Finish 161 en 164 en 167: 5 punten

•Finish 170: 6 punten

•9 darter: 10 punten

Check-pot, 170-finish-pot en 9-dart-pot

Van het inschrijfgeld gaat € 0,50 naar een 3-tal potten:

Check-pot; er wordt voorafgaand aan het toernooi door de toernooileider een blind getal getrokken (99 t/m 167) waarbij de finish die gegooid moet worden 3 darts nodig heeft. Aan het eind van het toernooi wordt het getal bekend gemaakt.

170 finish-pot: de eerste die een 170 finish gooit op deze dag

9-dart-pot: de eerste die een perfecte leg gooit op deze dag.

Voor alle potten geldt, als er geen 170-finish, 9-dart of Checkfinish gegooid wordt, blijft de pot staan en komt er het volgende ranking toernooi weer € 0,50 bij per inschrijving.

Bedragen tot € 100,00 worden cash uitgekeerd maar bedragen boven de € 100,00 worden per bank overgemaakt naar het door de betrokkene opgegeven IBAN-nummer.

Champions League of Darts Senioren (CLoD) Toernooi vervalt.

HoSS DBMN Ranking-eindstand

Van de ranking wordt een stand bijgehouden.
Men dient minimaal 4x deel genomen te hebben om voor de eindstand in aanmerking te komen. De winnaar is degene die na afloop van de gehele cyclus op nummer één eindigt, het meest aantal punten heeft behaald en aan de voorwaarden voldoet. Bij een gelijk aantal punten, wordt er niet gekeken naar het aantal deelgenomen ranking toernooien, maar zijn de betreffende spelers op één en dezelfde plaats geëindigd.

Voor de nummers 1, 2 en 3 van de totale ranking eindstand, mits zij/hij voldoet aan de voorwaarden, wordt een bedrag uitgereikt,

1 e plaats € 150,00
2 e plaats € 100,00
3 e plaats €   50,00

Beste Dames € 60,00
2e plaats dames € 30,00

Bij een gelijke stand voor de eerste plaats zal het bedrag van de eerste en tweede plaats opgeteld worden en gedeeld en vervalt de tweede plaats, indien de eerste plaats door meer dan 2 personen wordt gedeeld vervallen de plaatsen 2 en 3 en worden de 3 bedragen bij elkaar opgeteld en verdeeld over de nummers 1. Mits er 1 nummer 1 is en bij gelijke stand voor de tweede plaats dan zal het bedrag voor de derde plaats bij het bedrag van de tweede opgeteld worden en gedeeld door de rechthebbenden, de derde plaats vervalt dan. Mits er 1 nummer 1 en 1 nummer 2 is wordt bij meerdere derde plaatsen het bedrag voor de derde plaatst gesplitst.

Finaledag van de ranking

De finale is op uitnodiging en je wordt schriftelijk uitgenodigd als je minimaal 4x hebt deelgenomen en in de top 32 staat van de geschoonde ranking-eindstand. Indien deelnemers zich tijdig hebben afgemeld, zal de eerstvolgende op de geschoonde ranking-eindstand alsnog uitgenodigd worden. Indien je zonder afmelding niet komt opdagen op de finaledag, word je uitgesloten van deelname aan alle door de DBMN georganiseerde toernooien voor het seizoen 2019-2020.

Als er in het seizoen voldoende dames hebben deelgenomen dan worden op de finaledag de beste 8 dames van de ranking uitgenodigd voor de finale dag.

Op deze dag zijn de onderstaande prijzen te winnen:

Winnaarsronde   Heren

•1 e plaats € 100,00

•2 e plaats €   75,00

•Gedeeld 3e plaats € 50,00

Winnaarsronde Dames

•1e plaats € 70,00

•2e plaats € 40,00

•Gedeelde 3e plaats € 20,00

Herkansingsronde   Heren

•1 e plaats € 50,00

•2 e plaats € 25,00

•Gedeeld 3e plaats € 15,00

Herkansingsronde Dames

•1e plaats € 30,00

•2e plaats € 15,00

•Gedeelde 3e plaats € 7,50

Indien er GEEN 8 dames voor finale dag kunnen worden uitgenodigd wordt het prijzengeld van de dames toegevoegd aan de totale prijzenpot.

Plaatsing NDB NL Selectie toernooi

Het hoogst geklasseerde DBMN-lid bij zowel de heren als de dames in de eindstand van de HoSS Ranking, die voldoen aan de door de NDB gestelde criteria, plaatsen zich voor het door de NDB te organiseren NL Selectie toernooi aan het eind van het seizoen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men 4x te hebben deelgenomen aan een HoSS DBMN Ranking en in de top 3 van de eindranking staan. De criteria van de NDB zijn terug te vinden op www.ndbdarts.nl door in het menu te kiezen voor NL Selectie en vervolgens voor kwalificatietoernooi.