Rankingreglement

Algemeen
De inschrijving staat open voor iedereen vanaf 16 jaar en ouder.

Uitzonderingen op deze regel zijn:

 • Indien een jeugdspeler gedurende het seizoen 16 wordt, kan de speler ervoor kiezen vanaf dat moment bij de senioren mee te doen; de behaalde punten bij een eventuele jeugd ranking gaan daarmee verloren.
 • Deelname aan de senioren ranking voor jeugdspelers is ook mogelijk indien zij bij de NDB als deelnemer aan het selectieteam zijn opgegeven. De betrokkene zelf maakt éénmalig een keuze om deel te nemen aan de jeugd of seniorenranking. Deze keuze geldt voor de rest van het lopende seizoen.

Inschrijving
Bij eerste deelname aan een ranking toernooi moet een deelnemer die dat seizoen niet lid is van de DBMN:

 • zich persoonlijk inschrijven bij de wedstrijdtafel. Er wordt door de toernooileiding dan op de laptop ingevuld: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum (dit is ook nodig om later uitgenodigd te kunnen worden voor de finaledag van de ranking).
 • Legitimatie tonen.
 • Acceptatie van deelname wordt bij de eerste inschrijving bepaald door de toernooileiding.
 • De Inschrijving op Zaterdagavond start om 19:00 uur. De loting is exact om 19:45 uur. Door de geautomatiseerde toernooiadministratie is inschrijving na 19:45 uur niet mogelijk. Eveneens is telefonische inschrijving niet mogelijk.
 • De inschrijving Op Zondag start vanaf 11.15 uur. De loting is exact om 12.00 uur. Door de geautomatiseerde toernooiadministratie is inschrijving na 12.00 uur niet mogelijk. Eveneens is telefonische inschrijving niet mogelijk.
 • De deelnamekosten bedragen voor de senioren ranking € 5,00.

De wedstrijden
De toernooileiding is exclusief bevoegd het speltype te bepalen, echter als basis wordt onderstaande aangehouden. Of er begonnen wordt in poules of direct in knock-out wordt bepaald door de volgende criteria:

 • Ongeacht de aantal borden word er tot 64 deelnemers altijd in poules gespeeld
 • Vanaf 65 deelnemers word er direct Knock Out gespeelt.

Indien begonnen wordt met poules, vindt de eerste loting plaats in poules van minimaal DRIE en maximaal ZES deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk aantal poules van drie of vier.

In de poules wordt speltype per poule bepaalt door de wedstrijdleiding volgens een vooraf opgestelde schema, de schrijver wordt aangewezen door het systeem.

Teneinde de plaatsing in de poule te bepalen, geldt elke gewonnen wedstrijd voor een wedstrijdpunt. Bij een gelijke stand geldt de volgende volgorde:

 • meest aantal gewonnen legs, is dit gelijk dan
 • minst aantal verloren legs, is dit ook gelijk dan
 • onderlinge resultaat, is ook dat gelijk dan
 • wordt er een beslissing geforceerd middels een partij 501 b/o 1.

De nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de winnaarsronde en de nummers 3, 4 en eventueel 5 en 6 gaan door naar de verliezersronde. De indeling in de winnaars- en verliezersronde wordt bepaald n.a.v. de behaalde positie in de poulefase.

Winnaars- en verliezersronde zijn knock-outrondes. In de winnaarsronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 5 en in de verliezersronde 501 b/o 3. Er wordt niet gespeeld om een 3e of 4e plaats. Beide spelers worden geacht de 3e plaats behaald te hebben. De finale in de winnaarsronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 7 en in de verliezersronde 501 b/o 5. In winnaars- en verliezersronde schrijven de verliezers en in de pouleronde zijn er aangewezen schrijvers.

Indien direct met een knock-out wordt begonnen, wordt eerst geloot voor een voorronde. In deze voorronde wordt bepaald wie doorgaat naar de winnaarsronde en wie naar de verliezersronde. De voorronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 5 en de winnaar schrijft.

De Winnaarsronde gaat verder met speltype 501 b/o 7 en de verliezersronde gaat verder met speltype 501 b/o 5. Speltype veranderd in finale NIET.

Indien er bye’s zijn toegekend zullen de desbetreffende deelnemers aangewezen worden om te schrijven.

Het schrijven
De sanctie op het niet schrijven is als volgt: Indien een wedstrijd niet binnen een redelijke tijd gestart is door het ontbreken van een schrijver, zulks ter beoordeling van de toernooileiding, dan verliest de voor het schrijven verantwoordelijke deelnemer alle behaalde punten van het betreffende toernooi en wordt deze deelnemer tevens uitgesloten van deelname aan het volgende ranking toernooi.

Invullen en inleveren van wedstrijdbriefjes
De schrijver geeft aan wanneer de wedstrijd begint, dit kan uitsluitend als het wedstrijdbriefje aanwezig is. Na de wedstrijd gespeeld te hebben wordt de uitslag door de schrijver ingevuld op het wedstrijdbriefje en gecontroleerd door beide spelers. Het wedstrijdbriefje wordt door de winnaar ingeleverd bij de wedstrijdtafel en is bindend voor de rest van het lopende toernooi.

Overtredingen en onacceptabel gedrag
Indien de toernooileiding constateert dat een deelnemer de ranking reglementen overtreedt of onacceptabel gedrag tentoonspreidt is de toernooileiding exclusief bevoegd een straf op te leggen. Een straf kan bestaan uit het in mindering brengen van punten of het uitsluiten van verdere deelname aan het lopende toernooi tot uitsluiting van het gehele ranking seizoen. Indien de overtreding bestaat uit het tentoonspreiden van agressie zal de toernooileiding dit eveneens melden aan de tuchtcommissie. Indien éénmaal een straf in het lopende ranking seizoen is opgelegd, is de betreffende deelnemer automatisch uitgesloten van deelname aan de finaledag van de ranking. Deze regel is ook van toepassing op de verantwoordelijke deelnemer die een wedstrijd moet schrijven. Voor het overige is het wedstrijdreglement van de D.B.M.N. van toepassing. In die gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de toernooileiding.

De puntentelling
Ranking punten worden als volgt berekend:

 • Deelname : 1 punt
 • Naar de Winnaarsronde gaan vanuit de poulefase: 2 punten
 • Naar de Verliezersronde gaan vanuit de poulefase: 0 punt
 • Iedere ronde in de Winnaarsronde die gewonnen wordt: 2 punten
 • Iedere ronde die in de Verliezersronde gewonnen wordt: 1 punt
 • Finish 100 t/m 130 : 1 punten
 • Finish 131 t/m 160 : 2 punten
 • Finish 161 t/m 170 : 3 punten
 • 9 darter : 10 punten

Check-pot, 170-finish-pot en 9-dart-pot
Van het inschrijfgeld gaat € 0,50 naar een 3-tal potten:

Check-pot; er wordt voorafgaand aan het toernooi door de toernooileider een blind getal getrokken (99 t/m 167) waarbij de finish die gegooid moet worden 3 darts nodig heeft. Aan het eind van het toernooi wordt het getal bekend gemaakt.

170 finish-pot: de eerste die een 170 finish gooit op deze dag

9-dart-pot: de eerste die een perfecte leg gooit op deze dag.

Voor alle potten geldt, als er geen 170-finish, 9-dart of Checkfinish gegooid wordt, blijft de pot staan en komt er het volgende ranking toernooi weer € 0,50 bij per inschrijving.

Bedragen tot € 100,00 worden cash uitgekeerd maar bedragen boven de € 100,00 worden per bank overgemaakt naar het door de betrokkene opgegeven IBAN-nummer.

Champions League of Darts Senioren (CLoD)

 • Men dient lid te zijn van de DBMN om hiervoor in aanmerking te komen.
 • Er zijn 2 periodes; ieder van 4 ranking toernooien.
 • Iedere nummer 1 en 2 van de periode plaatst zich voor het DBMN CLoD-finaletoernooi waarmee een deelname bewijs voor het NDB CLoD-toernooi te winnen is.
 • Er wordt een heren en dames stand bij gehouden.
 • De 4 hoogst geplaatste spelers bij zowel de heren als de dames in de eindstand van de HoSS Ranking plaatsen zich voor het DBMN CLoD-finaletoernooi.

Mocht het zo zijn dat één van hen eerder al een periodetitel heeft gewonnen dan vervalt de plaatsing aan de hand van de periodetitel naar de best geklasseerde speler van de totale ranking die nog niet is geplaatst. In totaal plaatsen zich 8 spelers per categorie voor het DBMN CLoD-finaletoernooi. Men dient minimaal 4 maal aan de ranking te hebben deelgenomen. Bij een gelijke stand, kan er eventueel een onderlinge wedstrijd gespeeld worden voor deelname aan het toernooi. Mocht het voor komen dat er iemand afzegt voor het DBMN CLoD-finaletoernooi, dan zal de best geklasseerde van de totale ranking, die zich nog niet geplaatst heeft, zich alsnog plaatsen voor het toernooi.

Finale dag CLOD
Tijdens het toernooi zullen er 2 poules van 4 gevormd worden (waarbij we rekening houden dat de nummers 1 en 2 van de eindstand in de ranking niet bij elkaar in de poule kunnen komen). De mensen die zich plaatsen door een periodetitel worden als volgt ingedeeld:

 • De nummer 1 van periode 1 komt in poule 1 plek 3.
 • De nummer 2 van periode 1 komt in poule 2 plek 3.
 • De nummer 1 van periode 2 komt in poule 2 plek 4.
 • De nummer 2 van periode 2 komt in poule 1 plek 4.
 • De Nummer 1 en 2 van iedere poule gaan door naar de halve finale, waarbij we spelen met kruisfinales (dus de nummers 1 tegen de nummers 2 uit de andere poule).
 • Aan de DBMN CLoD-finaletoernooi kan alleen deelgenomen worden indien men ook daadwerkelijk naar de landelijke finale dag van het CLoD gaat.
 • Met het winnen van het CLoD ticket bevestigd de deelnemer dat hij naar de Landelijk finale dag van het CLoD gaat.
 • Het zich terugtrekken van de landelijke CLoD finaledag zal worden beboet met een bedrag van € 150,00.

HoSS Ranking-eindstand
Van de ranking wordt een stand bijgehouden.
Men dient minimaal 4x deel genomen te hebben om voor de eindstand in aanmerking te komen. De winnaar is degene die na afloop van de gehele cyclus op nummer één eindigt, het meest aantal punten heeft behaald en aan de voorwaarden voldoet. Bij een gelijk aantal punten, wordt er niet gekeken naar het aantal deelgenomen ranking toernooien, maar zijn de betreffende spelers op één en dezelfde plaats geëindigd.

Voor de nummers 1, 2 en 3 van de totale ranking eindstand, mits zij/hij voldoet aan de voorwaarden, wordt een bedrag uitgereikt,

1 e plaats € 250,00
2 e plaats € 150,00
3 e plaats € 100,00

Beste dame € 75,00

Bij een gelijke stand voor de eerste plaats zal het bedrag van de eerste en tweede plaats opgeteld worden en gedeeld en vervalt de tweede plaats, indien de eerste plaats door meer dan 2 personen wordt gedeeld vervallen de plaatsen 2 en 3 en worden de 3 bedragen bij elkaar opgeteld en verdeeld over de nummers 1. Mits er 1 nummer 1 is en bij gelijke stand voor de tweede plaats dan zal het bedrag voor de derde plaats bij het bedrag van de tweede opgeteld worden en gedeeld door de rechthebbenden, de derde plaats vervalt dan. Mits er 1 nummer 1 en 1 nummer 2 is wordt bij meerdere derde plaatsen het bedrag voor de derde plaatst gesplitst.

Finaledag van de ranking
De finale is op uitnodiging en je wordt schriftelijk uitgenodigd als je minimaal 4x hebt deelgenomen en in de top 32 staat van de geschoonde ranking-eindstand. Indien deelnemers zich tijdig hebben afgemeld, zal de eerstvolgende op de geschoonde ranking-eindstand alsnog uitgenodigd worden. Indien je zonder afmelding niet komt opdagen op de finaledag, wordt je uitgesloten van deelname aan alle door de DBMN georganiseerde toernooien voor het seizoen 2017-2018. Op deze dag zijn de onderstaande prijzen te winnen:

Winnaarsronde

 • 1 e plaats € 120,00
 •  2 e plaats € 75,00
 • Gedeeld 3e plaats € 50,00

Verliezersronde

 • 1 e plaats € 50,00
 • 2 e plaats € 25,00
 • Gedeeld 3e plaats € 15,00

Plaatsing NDB NL Selectie toernooi
De 2 hoogst geklasseerde DBMN-leden bij zowel de heren als de dames in de eindstand van de HoSS Ranking, die voldoen aan de door de NDB gestelde criteria, plaatsen zich voor het door de NDB te organiseren NL Selectie toernooi aan het eind van het seizoen. De criteria van de NDB zijn terug te vinden op www.ndbdarts.nl door in het menu te kiezen voor NL Selectie en vervolgens voor Kwalificatie toernooi.